MACCOUNT - TRADING SOLUTION

โปรแกรมสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป
ทำใบสั่งซื้อและพิมพ์ฟอร์ม หรือพิมพ์เป็น PDF เพื่อส่งอีเมล์ให้ลูกค้าได้ มีขั้นตอนผู้บริหารอนุมัติใบสั่งซื้อ วิเคราะห์ผู้จำหน่ายก่อนสั่งซื้อ ด้วยการจัดอันดับสินค้าตาม ราคาต่ำที่สุด หรือวันที่สั่งซื้อครั้งล่าสุด ทะเบียนสินค้า รองรับหน่วยบรรจุได้ 3 ระดับ และรองรับการใช้บาร์โค้ด รับสินค้าเข้าเอง หรืออ้างจากระบบสั่งซื้อได้ สามารถดูชื่อสินค้า รูปภาพและยอดคงเหลือในสต็อก นอกจากนี้ยังกำหนดความเกี่ยวข้องได้อย่างอิสระ เช่น ตัดสต็อก ต้นทุน ภาษีซื้อ เจ้าหนี้ หรือไม่ จ่ายสินค้าออก พิมพ์แบบใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งสินค้า โอนสินค้าระหว่างคลัง ระบบจะทำเอกสารออก และรับเข้าให้อัตโนมัติ ตัวอย่างรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ และรายงานอื่นๆตามมาตรฐาน เช่น รายงานเคลื่อนไหวสินค้า รายงานตุ่้นทุนสินค้า รองรับการคำนวณต้นทุนแบบ FIFO และ Average ตั้งยอดเจ้าหนี้เองหรือตั้งหนี้ให้อัตโนมัติจากระบบซื้อสินค้าเข้าเป็นเงินเชื่อ จ่ายชำระหนี้ คำนวณยอดหัก ณ ที่จ่ายให้ เลือกจ่ายเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค พร้อมลงบัญชี GL อัตโนมัติ รายงานวิเคราะห์เจ้าหนี้ แพลนรายจ่ายล่วงหน้าได้ และรายงานอื่นๆ เช่น รายงานเคลื่อนไหวเจ้าหนี้ รายงานสรุปเจ้าหนี้คงเหลือ ตั้งยอดลูกหนี้เองหรือตั้งหนี้ให้อัตโนมัติจากระบบขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ วางบิลลูกหนี้ โดยเลือกเอกสารตั้งหนี้ ระบบจะดึงเอกสารลดหนี้หรือเพื่มหนี้ที่เกี่ยวข้องให้อัตโนมัติ รับชำระหนี้ คำนวณยอดถูกหัก ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียมธนาคารให้ เลือกจ่ายเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค พร้อมลงบัญชี GL อัตโนมัติ รายงานเคลื่อนไหวลูกหนี้ รายงานอื่นๆ เช่น รายงานวิเคราะห์ลูกหนี้ รายงานสรุปลูกคงเหลือ แสดงรายการเคลื่อนไหวในสมุดบัญชีธนาคารของกิจการ ซึ่งผลเกิดจากรับ/จ่ายเงินสด เงินโอน เช็คผ่าน มีขั้นตอนผู้บริหารอนุมัติเช็คจ่าย ถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อได้ คือ ลงวันที่หน้าเช็ค ระบุบัญชีกิจการที่จะตัดจ่าย และพิมพ์เช็ค เช็ครับและเช็คจ่าย มีขั้นตอนยืนยีนการขึ้นเงินเพื่อข้าบัญชีกิจการในด้านเช็ครับ และตัดจ่ายเงินจากบัญชีกิจการในด้านเช็คจ่าย บันทึกบัญชี GL อัตโนมุัติเป็นรายรายการ หรือกรุุ๊ปรวมได้ กระทบยอดธนาคารโดยเปรียบเที่ยบรายการระหว่างไฟล์ Statement ของธนาคาร กับ รายการที่เกิดในระบบ และอัปเดตสถานะตามไฟล์ของธนาคาร ผังบัญชีรองรับกิจการที่มีสาขา โครงการ แผนก และเก็บยอดยกมาย้อนหลัง 5 ปี เหมาะสำหรับบริษัท หน่วยงานราชการ มูลนิธิ บันทึกรายวันโดยเดบิต เครดิตเอง หรือเลือกจากรูปแบบเดบิต เครดิตที่สร้างไว้ บันทึกรายการใบกำกับภาษีของลูกค้าเพื่อออกรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และเชื่องโยงระบบหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อออกหนังสือรับรอง 50 ทวิได้ ระบบมีรายงานงบการเงินเตามรูปแบบมาตรฐาน และสามารถสร้างงบการเงินได้เองด้วยจาก Excel รายงานงบทดลอง มีเงื่อนไขการแสดงผลที่หลากหลาย รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน มีการแสดงผลในรูปแบบมาตรฐาน และรูปแบบบัญชี บันทึกรายการหัก ณ ที่จ่ายเอง หรือรับข้อมูลจากระบบเจ้าหนี้เพื่อออกหนังสือรับรองการหักภาษี (50 ทวิ)ได้ สามารถพิมพ์ใบแนบภงด. และใบสรุปได้ ทั้ง ภงด 1/2/3/53